Rolandjan van Mulligen
7 weekse meditatie cursus met Rolandjan van Mulligen in Bergen bij Moon Yoga Club.
 
(English below)
Deze cursus is voor degenen die toegewijd zijn aan het vinden van vrede in zichzelf. Een vrede die er altijd is maar meestal over het hoofd word gezien. We zijn geneigd om zoveel aandacht te geven aan ons denken dat we de pure 'ik ben' staat niet opmerken. De vredige zijnsstaat die voorafgaat aan gedachten en emoties.
 
We hebben geleerd ons te identificeren met onze naam, ons lichaam, onze culturele gewoontes, ideeën en overtuigingen. We zijn vergeten dat wat hieraan vooraf gaat, van waaruit al deze ideeën ontstaan; de stille 'Ik ben' bron binnen in. Vanuit de 'ik ben' kun je alle identificaties observeren, dat wat na 'ik ben' komt zoals; ik ben.. een man, een vrouw, ik ben succesvol of niet succesvol, ik ben mooi of lelijk, ik ben spiritueel of niet spiritueel, etc. Al deze identificaties zijn beperkingen, veranderlijk en komen voort uit het denken en creëren vaak veel stress en een gevoel van afgescheidenheid. De 'ik ben' aanwezigheid is stabiel en compleet. De basis van rust in onszelf die we zoeken.
 
Deze cursus is ook bedoeld ter ondersteuning voor diegenen die een dagelijkse meditatie beoefening willen. De ik ben - basis in jezelf vinden is 1 ding maar het gewoontepatroon van continue gedachte identificatie doorbreken vraagt dagelijkse toewijding en support. Zodat de aandacht zich gaandeweg stabiliseert in ik ben-aanwezigheid en uiteindelijk ook hieraan voorbij gaat.
 
'Ik ben' is als een deur die opent de ene kant naar de wereld van vormen en namen (ik ben dit/ dat) en de andere kant opent naar binnen naar de vormeloze Stilte; het Zelf. Het subtiele gevoel van 'er zijn' is er al voordat je ook maar 1 idee over je zelf kunt vormen. Het is een zijnsstaat van compleetheid, eenheid en ware rust.
 
Gedurende deze 7 weken, naast 6 bijeenkomsten word je geïnspireerd om zoveel mogelijk te rusten met je aandacht in Zijn. Je zult simpele technieken, aanwijzingen en opdrachten ontvangen om je de innerlijke stilte te herinneren. Niet enkel tijdens je dagelijkse zittende meditaties maar ook wanneer je bijvoorbeeld in de rij staat voor de boodschappen, wanneer je in gesprek bent met je leidinggevende of je partner, als je met je (klein-)kind bent, een kopje thee drinkt, als je wandelt of in je auto zit of achter je laptop werkt. Meditatie is niet een doen maar wordt meer en meer je natuurlijke zijnsstaat die alle aspecten van je leven optilt, harmoniseert, en versimpelt.
 
Wat en hoe:
 
* We komen in een periode van 7 weken 6 keer samen met een kleine groep (max. 15) voor meditatie, zelf onderzoek, simpele oefeningen en om elkaar te inspireren vanuit een plek van authenticiteit en kwetsbaarheid.
 
* Gedurende deze 7 weken word je gesteund en heb je de intentie om iedere dag 2 keer te mediteren zodat de aandacht verankerd raakt in Zijn zodat echte positieve veranderingen optreden in je leven.
 
* Iedere week een schrijfopdracht; zelf-onderzoek doen op papier in plaats van in je hoofd werkt heel verhelderend. Ook simpele oefeningen voor gedurende de dag om stabiel te raken in Zijn.
 
* Online support en inspiratie. Tevens ontvang je iedere week een begeleide meditatie voor thuis.
 
Wanneer & kosten:
 
Vrijdagavond van 19u tot 21u. Dit zijn de data dat we samenkomen:
 
6 sept, 13 sept, 20 sept, 27 sept, 18 okt en 25 okt
 
Investering 95,-
 
I am not my thoughts, emotions, sense perceptions, and experiences.
I am not the content of my life.
I am Life.
I am the space in which all things happen.
I am conciousness. I am the Now.
I Am.
 
~ Eckhart Tolle
 
Meditation Course 'I Am’, 7 weeks
 
Content:
 
This course is for those who are devoted to find true peace within. A peace that is always there but mostly overlooked. We tend to give so much attention to thought-activity that we miss the peaceful I Am pure state of Being. That serene felt sense which is prior to thought and emotion.
 
We have learned to identify with our name, our gender, our cultural habits, ideas and beliefs, but have forgotten that which is before all of this, out of which all of these ideas arise; is the I Am sense. From the 'I am' you can observe all the identifications, all that which comes after 'I am'; .. a man, a woman, successful or not successful, not good enough, not worthy of love, spiritual or not spiritual, etc. All the identifications are limitations, instable, and thought-based. The sense of Presence is stable and complete.
 
This course is also meant to support those who would like to have a daily meditation practice. To find the 'I Am' ground of being is one thing but to break the habit of ongoing identifying with mind & body content asks for some daily devotion and support. To gradually stabilize in the feeling I Am and eventually to go beyond this sense too.
 
The I Am presence is like a door that opens one way to the world of names and forms (''I am this/ that'') and opens the other way to the formless Silence within; the Self. It is the subtle felt sense of existing before you create any idea about yourself, it is Here. It is a place of completeness, oneness, and true rest.
 
Eventually this vibration of Being is also witnessed by That which is even prior to I am. Than the Self recognizes Itself.
 
During these 7 weeks, besides 6 gatherings you will be encouraged to practice resting in Being as much as you can. You will be given simple tools and technics to remember and abide in the source of silence within. Not only during your daily sittings but also when waiting in line for your groceries, talking to your boss or your partner, being with your child, drinking a tea, walking or driving your car or working on your laptop. Meditation becomes not a doing but your natural state of being that will uplift, harmonize and simplify every aspect of your life.
 
What and How:
 
* We come together 6 times in a period of 7 weeks with an intimate group (max. 15), for meditation, self inquiry, to practice simple tools to remember the silence within, share and inspire each other from a place of truth and vulnerability.
 
* During these 7 weeks you are inspired and intent to sit for meditation daily (2 times) to stabilize in Being in order to create a profound positive impact in your daily life.
 
* Every week writing exercises; doing self inquiry not in your mind but on paper clarifies a lot.
 
* Online support and you will receive every week a guided meditation to listen at home.
 
When & costs:
 
* Friday evening from 19h till 21h. These are the dates we come together:
 
6 Sept, 13 Sept, 20 Sept, 27 Sept, 18 Oct & 25 Oct
 
* Investment 95,-
 
I am not my thoughts, emotions, sense perceptions, and experiences.
I am not the content of my life.
I am Life.
I am the space in which all things happen.
I am conciousness. I am the Now.
I Am.
 
~ Eckhart Tolle