YIN YOGA TEACHER TRAINING 100 UUR

**Please find English description below
Er bestaan veel verschillende benaderingen van yoga, allemaal met een goede reden.

Onze Teacher training concentreert zich op de Taoïstische principes van Yin en Yang, de twee complementaire basiskrachten in het universum. Yang staat voor kracht, ritme en herhaling, en Yin voor zachtheid, rust en gemak.

Een gezond en bevredigend leven heeft beide aspecten nodig in een goede balans: teveel Yang maakt iemand soms hard en agressief, teveel Yin kan zwakte of depressie veroorzaken. Onderdeel van onze yogapractice is het ontwikkelen van intuïtie en wijsheid om te zien wat we nodig hebben en wanneer. Sommigen neigen meer naar Yin, anderen naar Yang, maar iedereen heeft beide nodig. Het oefenen van houdingen is nog maar het begin: als de geest tot rust komt en het lichaam zich opent, komt er een bron van bruisende energie vrij, die ons in staat stelt ons volledige potentieel als mens te onderzoeken.

In een fysieke context bepalen Yin en Yang niet alleen de weefsels van het menselijk lichaam, maar ook beschrijven ze hoe onze lichamen bewegen ten opzichte van de elasticiteit van de gewrichten.

Spieren, bindweefsel en botten hebben elk hun eigen elasticiteit en reageren allemaal anders op belasting door yogahoudingen. Yin weefsels moeten daarom getraind worden op een Yin manier, en Yang weefsels op een Yang manier.

Botten zijn Yin, spieren zijn Yang en het bindweefsel daar tussenin. Kenmerk van een Yin oefening is rust, voor een langere tijd, terwijl weefsels worden belast, het bindweefsel in het bijzonder.

Wat ga je leren ?
Onze Yin Yoga docentenopleiding is gebaseerd op de filosofische en anatomische principes als onderwezen door onze leraren Paul en Suzee Grilley.


Anatomie en onderzoek (skelet-/anatomische variaties, doelgebieden, houdingen analyseren op hun functie)
Yin Yoga Asanas en Assisted Yin
Chakra studie (gebaseerd op de leringen van Dr. Hiroshi Motoyama en Paramahansa Yogananda)
De principes van Karma en Samskaras
De principes van Vrittis en Vasanas
Diverse meditatietechnieken

De chakra studies zijn gebaseerd op de leer van Dr. Hiroshi Motoyama en Paramahansa Yogananda.

Deze training is bedoeld om je een diepgaand inzicht te geven in de menselijke anatomie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit van onschatbare waarde zal blijken wanneer je lesgeeft. We gaan in op het vocabulaire van Yin Yoga houdingen en hun variaties en hoe ze te onderwijzen.

Daarnaast onderzoeken we de theorie van de Chakras en verschillende Chakra meditaties.

Voor wie is het ?
Deze training is bedoeld voor elke student die al minstens een jaar yoga beoefent, waaronder Yin Yoga.

Planning
Data: 31 augustus tot en met13 september 2020.
Dagindeling is als volgt:
Maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur
Zondag van 13:00 tot 18:00 uur
Dit is een 100-uurs opleiding, erkend door Yoga Alliance.
Huiswerk en opdrachten maken onderdeel uit van de training, er is geen examen.

Docenten
Zowel Anat Geiger en Marcel van de Vis Heil hebben intensief gestudeerd bij Paul en Suzee Grilley. Anat is een van de vaste assistenten tijdens hun Teacher Trainings.

Anat Geiger
Boegbeeld van Yin Yoga in Nederland, en ziel van de YogaGarden. Haar lessen zijn niet alleen met Yin en Yang gevuld, ze drijven vooral op haar wijsheid, humor en kracht. Anat’s yogakennis gaat diep en strekt ver- zij heeft de sleutel tot iedere wijze les die ze ooit heeft gehad en opent er deuren mee die anders voor je gesloten zouden blijven.

Marcel van de Vis Heil
Vader van de YogaGarden, Marcel heeft een enorme vakkennis op yogagebied. Als yogadocent is hij kalm, opmerkzaam en toegewijd, hij heeft oog voor detail.
Anusara Yoga heeft hem geleerd zijn hart te volgen, onvermijdelijk bracht hem dit naar Yin Yoga en Paul en Suzee Grilley. Zijn studies bij hen hebben zijn horizon verbreed en verstevigen het fundament van YogaGarden en hun Teacher Training.

Prijs
Prijs: 1.815,- incl 21% btw.
Reserveer je plek in de opleiding door een mail te sturen naar info@moonyogaclub.com

Literatuur
 Yin Yoga by Paul Grilley, ISBN 978-1-935952-70-1 (blue cover with one picture on it).

Your Body Your Yoga, Bernie Clark, ISBN-13: 978-0968766538
Aanbevolen: Thieme Atlas of Anatomy: ISBN 3-13-142081-2

**ENGLISH DECRIPTION
YIN Yoga Teacher Training 100 hours

There are many different approaches to Yoga and all of them for good and valid reasons. Our Teacher training focuses on the Taoistic principles of Yin and Yang, the two fundamental and complementary main forces of the Universe. Yang is characterized by strength, rhythm and repetition, Yin by softness, stillness and ease.

A healthy and fulfilled life contains a healthy balance of both these aspects: too much Yang can turn someone rigid and aggressive, too much Yin may result in weakness or depression. It is part of our Yoga practice to develop the intuition and the wisdom to know what we need and when we need it. Some people are more prone to yin, others to yang, but everybody needs both. And the practice of postures is just the beginning: as the mind calms down and the body opens up, a well of vibrant energy emerges, allowing us to explore our full potential as human beings.

In a physical context Yin and Yang determine not only the tissues of the human body but they describe how our bodies move regarding the elasticity of the joints. Muscle, connective tissue and bone each have different elastic qualities and each respond differently to the stresses placed upon them by Yoga postures. Yin tissues should therefore be exercised in a Yin way and Yang tissues in a Yang way. Bones are Yin, muscles are Yang and connective tissue lies between the two. The characteristic of Yin exercise is stillness for long periods of time while tissues are being stressed, particularly connective tissue.

What you will learn
Our Yin Yoga Teachertraining is based on the philosophical and anatomical principles as taught by our teachers Paul and Suzee Grilley.
Anatomy and its explorations (skeletal/anatomical variations, target areas, functional analysis of postures)
Yin Yoga Asanas and Assisted Yin
Chakra teachings
The principles of Karma and Samskaras
The principles of Vrittis and Vasanas
Various meditation techniques
In addition, the Chakra studies are based on the teachings of Dr. Hiroshi Motoyama and Paramahansa Yogananda.

This training is meant to give you a thorough understanding of the human anatomy, which we believe will be immensely valuable in your teachings; we will look into the vocabulary of Yin Yoga postures and their variations and learn how to teach them.

We will also explore the theory of the chakras and different chakra meditations.

Who is it for ?
The training is meant for anybody who has been practicing yoga for at least a year, and has done Yin Yoga before.

Planning
Dates for this programme are August 31st - September 13th , 2020
Day schedule is as follows:
Monday to friday van 12:00 tot 18:00
Saturday from 12:00 tot 15:00
Sunday from 13:00 tot 18:00
This is a 100-hour program, recognized by Yoga Alliance.
There will be ‘homework’ assignments; no examination is required.

Teachers
Both Anat Geiger and Marcel van de Vis Heil have studied intensively with Paul and Suzee Grilley, Anat being one of the main assistants during their Teacher Trainings and completed her 1000 hour study with Paul and Suzee Grilley.

Anat Geiger
Other than having become a landmark of Yin Yoga, Anat is the soul of the YogaGarden. Her classes are not only seasoned with Yin and Yang but carried by wisdom, humor and strength. Anat’s yogic knowledge reaches deep and far and she holds every key to every teaching she has ever had and will use them to unlock whatever is needed at any given moment.

Marcel van de Vis Heil
Father to the YogaGarden, Marcel is a man of many yogic skills. He teaches his classes in a serene manner, observant and dedicated with a gentle eye for detail. His love for Anusara Yoga taught him to follow his heart, which inevitably brought him to Yin Yoga and Paul and Suzee Grilley. Following their teachings has widely broadened Marcel’s horizon and added to the foundation of the YogaGarden and their Teacher Training.

Price
Price: 1.815,- incl 21% btw (VAT) 
Please send an email for more information and reservations to info@moonyogaclub.com

Books
The new edition of Yin Yoga by Paul Grilley, ISBN 978-1-935952-70-1 (blue cover with one picture on it, not the green cover with four pictures, that’s the old version).

Your Body Your Yoga, Bernie Clark, ISBN-13: 978-0968766538
Recommended: Thieme Atlas of Anatomy: ISBN 3-13-142081-2

YIN YOGA TEACHER TRAINING 100 UUR

YIN YOGA TEACHER TRAINING 100 UUR

MOON YOGA CLUB

€1,815.00
View details
Liquid error: Could not find asset snippets/.liquid