Yin Yang Yoga Teacher Training 200 hrs - Open for registrations!

SKU:

BARCODE:

PRODUCT TYPE: Yoga & Mindfulness

VENDOR: MOON YOGA CLUB

€3,327.50

PRODUCT INFORMATION
PRODUCT INFORMATION

**Please find English description below 

Er bestaan veel verschillende benaderingen van yoga, allemaal met een goede reden. 

DezeYin Yang Yoga Teacher training concentreert zich op de Taoïstische principes van Yin en Yang, de twee complementaire basiskrachten in het universum. Yang staat voor kracht, ritme en herhaling, en Yin voor zachtheid, rust en gemak. 

Een gezond en bevredigend leven heeft beide aspecten nodig in een goede balans: teveel Yang maakt iemand soms hard en agressief, teveel Yin kan zwakte of depressie veroorzaken. Onderdeel van onze yogapractice is het ontwikkelen van intuïtie en wijsheid om te zien wat we nodig hebben en wanneer. Sommigen neigen meer naar Yin, anderen naar Yang, maar iedereen heeft beide nodig. Het oefenen van houdingen is nog maar het begin: als de geest tot rust komt en het lichaam zich opent, komt er een bron van bruisende energie vrij, die ons in staat stelt ons volledige potentieel als mens te onderzoeken. 

In een fysieke context bepalen Yin en Yang niet alleen de weefsels van het menselijk lichaam, maar ook beschrijven ze hoe onze lichamen bewegen ten opzichte van de elasticiteit van de gewrichten. 

Spieren, bindweefsel en botten hebben elk hun eigen elasticiteit en reageren allemaal anders op belasting door yogahoudingen. Yin weefsels moeten daarom getraind worden op een Yin manier, en Yang weefsels op een Yang manier. 

Botten zijn Yin, spieren zijn Yang en het bindweefsel daar tussenin. Kenmerk van een Yin oefening is rust, voor een langere tijd, terwijl weefsels worden belast, het bindweefsel in het bijzonder. 

Wat ga je leren ? 
Deze unieke Yoga Teacher Training is opgedeeld in twee onderdelen: Yin Yoga en Yang functional Vinyasa Yoga. In modules van 2 weken krijg je alle basis principes mee van Yin Yoga, Functional Vinyasa en leer je de techniek van het lesgeven. Na deze intensieve zomer opleiding van 4 weken opgedeeld in blokken van twee weken ben je een Yoga Alliance gecertificeerd Yin Yang Yoga teacher. Het is de meest volledige opleiding die Marcel en Anat momenteel aanbieden.  
 
Yin Yoga 
Het Yin Yoga onderdeel is gebaseerd op de filosofische en anatomische principes als onderwezen door onze leraren Paul en Suzee Grilley. 

Anatomie en onderzoek (skelet-/anatomische variaties, doelgebieden, houdingen analyseren op hun functie) 
Yin Yoga Asanas en Assisted Yin 
Chakra studie (gebaseerd op de leringen van Dr. Hiroshi Motoyama en Paramahansa Yogananda) 
De principes van Karma en Samskaras 
De principes van Vrittis en Vasanas 
Diverse meditatietechnieken 

De chakra studies zijn gebaseerd op de leer van Dr. Hiroshi Motoyama en Paramahansa Yogananda. 

Deze training is bedoeld om je een diepgaand inzicht te geven in de menselijke anatomie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit van onschatbare waarde zal blijken wanneer je lesgeeft. We gaan in op het vocabulaire van Yin Yoga houdingen en hun variaties en hoe ze te onderwijzen. 

Daarnaast onderzoeken we de theorie van de Chakras en verschillende Chakra meditaties.  

Vinyasa 
Vinyasa is een van de meest populaire yoga stijlen, waarin houdingen worden beoefend in een continue flow. Snel of langzaam en alles daartussen. Vinyasa concentreert zich op gecoördineerde ademhaling en beweging, uithouding en het creëren van lichaamswarmte. 
Wat is functionele yoga?  
Een benadering van yoga waarin we ons meer richten op wat de houding voor jou kan doen dan hoe de houding er uit ziet. Wij zijn allemaal uniek, de structuur van ons skelet, de flexibiliteit van onze spieren, onze emotionele reactie en gemoedstoestand, maken wie wij zijn. Onze yogabeoefening moet hier een afspiegeling van zijn. 
In plaats van het proberen na te doen van een esthetische vorm, het kopiëren van een houding, proberen wij te begrijpen hoe een houding ons kan helpen en hoe deze om te vormen naar onze behoefte en mogelijkheden. 
Functional Vinyasa Combineert dit beide, het is dynamisch, een creatieve flow die iedere beoefenaar helpt haar uniekheid en mogelijkheden te manifesteren. Zonder competitie en zonder frustratie. 

Wat je leert: 
Anatomie: 
Fundamentele basisbegrippen van (beweging-s) anatomie, om les te geven in de belangrijkste yoga houdingen en deze te vormen naar de behoefte van iedere student. 
Asana 
Begrip van de functie van de houdingen, en hoe deze te beoefenen, dit opent de weg naar een langdurige, creatieve en bevredigende yogapractice. 
Filosofie 
Waar yoga verschilt van andere bewegingsvormen is niet zozeer het fysieke aspect, dan wel de mogelijkheid on naar binnen te keren en jezelf op een eerlijke en vriendelijke manier te bekijken. Yogafilosofie kan os helpen op de zoektocht en het ontrafelen van oude gedragspatronen, en ons ondersteunen op onze weg van ontwikkeling en groei. 

In het intensieve Vinyasa blok zullen de dagen als volgt worden ingedeeld: 
- Beoefenen van yoga en meditatie 
- Lezingen over anatomie ( botten, spieren en fascia) 
- Houding techniek en aanpassingen 
- Techniek van het lesgeven 
- lezingen over filosofie 
- oefenen in lesgeven 

Voor wie is het ? 
Deze training is bedoeld voor elke student die al minstens een jaar yoga beoefent, waaronder Yin Yoga.

Planning 
Data: 12 juli t/m 25 juli en 16 aug t/m 29 aug 2021
Dagindeling is als volgt: 
Maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 18:00 uur 
Zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur 
Zondag van 13:00 tot 18:00 uur
Dit is een 200-uurs opleiding, erkend door Yoga Alliance. 
Huiswerk en opdrachten maken onderdeel uit van de training, er is geen examen. Wel zijn er examen opdrachten, zoals het geven van een les. 

Docenten 
Zowel Anat Geiger en Marcel van de Vis Heil hebben intensief gestudeerd bij Paul en Suzee Grilley. Anat is een van de vaste assistenten tijdens hun Teacher Trainings. 

Anat Geiger 
Boegbeeld van Yin Yoga in Nederland, en ziel van de YogaGarden. Haar lessen zijn niet alleen met Yin en Yang gevuld, ze drijven vooral op haar wijsheid, humor en kracht. Anat’s yogakennis gaat diep en strekt ver- zij heeft de sleutel tot iedere wijze les die ze ooit heeft gehad en opent er deuren mee die anders voor je gesloten zouden blijven. 

Marcel van de Vis Heil 
Vader van de YogaGarden, Marcel heeft een enorme vakkennis op yogagebied. Als yogadocent is hij kalm, opmerkzaam en toegewijd, hij heeft oog voor detail. 
Anusara Yoga heeft hem geleerd zijn hart te volgen, onvermijdelijk bracht hem dit naar Yin Yoga en Paul en Suzee Grilley. Zijn studies bij hen hebben zijn horizon verbreed en verstevigen het fundament van YogaGarden en hun Teacher Training. 

Prijs 
Prijs: 3.327,50,- incl 21% btw. 
Reserveer je plek in de opleiding door een mail te sturen naar info@moonyogaclub.com 

Literatuur
Yin Yoga by Paul Grilley, ISBN 978-1-935952-70-1 (blue cover with one picture on it).

Your Body Your Yoga, Bernie Clark, ISBN-13: 978-0968766538
Aanbevolen: Thieme Atlas of Anatomy: ISBN 3-13-142081-2


**ENGLISH DECRIPTION 
YIN Yang Yoga Teacher Training 200 hours 

There are many different approaches to Yoga and all of them for good and valid reasons. Our Teacher training focuses on the Taoistic principles of Yin and Yang, the two fundamental and complementary main forces of the Universe. Yang is characterized by strength, rhythm and repetition, Yin by softness, stillness and ease. 

A healthy and fulfilled life contains a healthy balance of both these aspects: too much Yang can turn someone rigid and aggressive, too much Yin may result in weakness or depression. It is part of our Yoga practice to develop the intuition and the wisdom to know what we need and when we need it. Some people are more prone to yin, others to yang, but everybody needs both. And the practice of postures is just the beginning: as the mind calms down and the body opens up, a well of vibrant energy emerges, allowing us to explore our full potential as human beings. 

In a physical context Yin and Yang determine not only the tissues of the human body but they describe how our bodies move regarding the elasticity of the joints. Muscle, connective tissue and bone each have different elastic qualities and each respond differently to the stresses placed upon them by Yoga postures. Yin tissues should therefore be exercised in a Yin way and Yang tissues in a Yang way. Bones are Yin, muscles are Yang and connective tissue lies between the two. The characteristic of Yin exercise is stillness for long periods of time while tissues are being stressed, particularly connective tissue.

This unique teacher training will be given in 2 modules: Yin Yoga and Functional Vinyasa. Each module is a 100 hours teacher training within 2 weeks. After the modules you will have exstensive knowlegde of the basics of Yin Yoga and Functional Vinyasa. And you will learn techniques of teaching yoga. 
After the Yin Yang teacher training you will receive a Yoga Alliance certificate. This teacher training is the signature teacher training of international Yoga teachers Marcel van de Vis and Anat Geiger. 

Yin Yoga 5th August - 18th of August 
Our Yin Yoga Teachertraining is based on the philosophical and anatomical principles as taught by our teachers Paul and Suzee Grilley. 

What you will learn
- Anatomy and its explorations (skeletal/anatomical variations, target areas, functional analysis of postures) 
- Yin Yoga Asanas and Assisted Yin 
- Chakra teachings 
- The principles of Karma and Samskaras 
- The principles of Vrittis and Vasanas 
- Various meditation techniques 
In addition, the Chakra studies are based on the teachings of Dr. Hiroshi Motoyama and Paramahansa Yogananda. 

This training is meant to give you a thorough understanding of the human anatomy, which we believe will be immensely valuable in your teachings; we will look into the vocabulary of Yin Yoga postures and their variations and learn how to teach them. 
We will also explore the theory of the chakras and different chakra meditations. 

Funcional Vinyasa 8th of July - 21th of July
What is Vinyasa? 
One of the most popular styles of yoga, where the postures are done in a dynamic, continuous flow, slow or fast or anything in between. Much focus is placed in coordinating breath and movement, on stamina and heat: 
What is Functional Yoga? 
An approach to yoga where we focus more on what a pose should do than on how it looks. We are all unique: our skeletal structure, muscular flexibility, emotional response, mental organisation and psychological inclination is our own, and our practice should express that. Instead of trying to perform a pose from the outside, copying a shape, we try to understand what the pose is supposed to do and then adapt it to our own needs and abilities. 
Functional Vinyasa combines both: it is a dynamic, creative flow that allows for each practitioner to manifest their uniqueness and capabilities, without competition and with a lot less frustration! 

What you will learn: 
Anatomy: 
Understanding basic but fundamental anatomical principles in order to teach and adapt the main yoga poses to suit every student 
Asana 
Understanding the function of the poses and how to practice them to open the way to a long-lasting, creative and fulfilling practice 
Philosophy 
What differentiates yoga is not so much the physical movement as the willingness to turn the gaze inwards and look at ourselves with honesty and kindness. Yoga philosophy can be immensely helpful on our road to disentangle ourselves from our old behaviour patterns and supports us in our development and growth. 

The course will be a two-week intensive; the days will be divided into: 
- Practice of yoga poses and meditation 
- Lectures on anatomy (bones, muscles, fascia) 
- Technique of the poses and modifications 
- Teaching techniques 
- Lectures on philosophy 
- Teaching practice

Who is it for ? 
The training is meant for anybody who has been practicing yoga for at least a year, and has done Yin Yoga before.

Planning 
Dates for this programme are 12th of July till 25th of July , 2021 and 16th of August till 29th of August, 2021
Day schedule is as follows: 
Monday to friday van 12:00 tot 18:00 
Saturday from 12:00 tot 15:00 
Sunday from 13:00 tot 18:00
This is a 200-hour program, recognized by Yoga Alliance. 
There will be ‘homework’ assignments; no examination is required. 

Teachers 
Both Anat Geiger and Marcel van de Vis Heil have studied intensively with Paul and Suzee Grilley, Anat being one of the main assistants during their Teacher Trainings and completed her 1000 hour study with Paul and Suzee Grilley. 

Anat Geiger 
Other than having become a landmark of Yin Yoga, Anat is the soul of the YogaGarden. Her classes are not only seasoned with Yin and Yang but carried by wisdom, humor and strength. Anat’s yogic knowledge reaches deep and far and she holds every key to every teaching she has ever had and will use them to unlock whatever is needed at any given moment. 

Marcel van de Vis Heil 
Father to the YogaGarden, Marcel is a man of many yogic skills. He teaches his classes in a serene manner, observant and dedicated with a gentle eye for detail. His love for Anusara Yoga taught him to follow his heart, which inevitably brought him to Yin Yoga and Paul and Suzee Grilley. Following their teachings has widely broadened Marcel’s horizon and added to the foundation of the YogaGarden and their Teacher Training. 

Price 
Price: 3.327,50,- incl 21% btw. (Vat included)  
Please send an email for more information and reservations to info@moonyogaclub.com 

Books
The new edition of Yin Yoga by Paul Grilley, ISBN 978-1-935952-70-1 (blue cover with one picture on it, not the green cover with four pictures, that’s the old version).

Your Body Your Yoga, Bernie Clark, ISBN-13: 978-0968766538
Recommended: Thieme Atlas of Anatomy: ISBN 3-13-142081-2

Klik op "Mij best!" als je het oké vindt dat er cookies worden opgeslagen om soepeler te navigeren, het gebruik van de website te kunnen analyseren en onze marketingdoeleinden te ondersteunen.

Yin Yang Yoga Teacher Training 200 hrs - Open for registrations!

Yin Yang Yoga Teacher Training 200 hrs - Open for registrations!

€3,327.50
Pre-loader